en fy eu mk sl ga

Focail Eile

2016-07-19 10:00 —

Glaoch

1. Cad é Focail Eile?

Is clár comhpháirtíochta é Focail Eile idir eagraíochtaí cultúrtha/teanga i réigiúin Eorpacha a bhfuil sé d’aidhm aige líonra de shocrúcháin chruthaitheacha a chruthú do scríbhneoirí Eorpacha i mionteangacha agus teangacha mionlaigh. Gach bliain roghnóidh gach eagraíocht chomhpháirtíochta dhá scríbhneoir le haghaidh tréimhse cónaithe in dhá réigiún eile san Eoraip. Chomh maith leis sin cuirfidh gach réigiún fáilte roimh dhá scríbhneoir ó réigiúin eile. Aistreofar na saothair a scríobhfar le linn na dtréimhsí cónaithe go teangacha na bpobal atá páirteach agus go Béarla, agus foilseofar iad ar shuíomh gréasáin Focail Eile agus ar pár.

Is iad na réigiúin atá páirteach Éire, an Mhacadóin, an tSlóivéin, An Fhreaslainn agus Tír na mBascach.

2. Céard iad príomhchuspóirí Other Words?

 • Cuidiú litríocht a scríobhadh i mionteangacha nó i dteangacha mionlaigh a scaipeadh lasmuigh dá ngnáth-theorainneacha.
 • Aird a tharraingt ar luach na héagsúlachta teanga, le béim ar leith ar mhionteangacha nó ar theangacha mionlaigh agus ról an aistriúcháin.
 • An próiseas cruthaitheach liteartha a dhéanamh infheicthe agus saothar scríbhneoirí, aistritheoirí agus lucht eagraithe a chur in iúl don phobal.

3. Cad iad na spriocdhátaí?

Is é an spriocdháta le hiarratais a chur isteach an 1 Lúnasa  ag 17:00.

Beidh an tréimhse cónaithe ar siúl idir timpeall an 26 Meán Fómhair agus an 27 Samhain 2016 (dátaí cruinne le cinntiú).

Ainmneoidh Foras na Gaeilge aon iarrthóir rathúil amháin ó Éirinn de thoradh ar an nglao seo ar iarratais.

4. Céard iad na coinníollacha nach mór d’iarrthóirí a chomhlíonadh le bheith roghnaithe?

Tá tionscadail liteartha le bheith scríofa i nGaeilge, ina mbeidh téacs a bheadh aon duine amháin in ann a scríobh laistigh de 8 seachtaine. Tabhair faoi deara, caithfidh ardchaighdeán Gaeilge idir scríofa agus labhartha bheith ag iarrthóirí.

Caithfidh an saothar a chruthófar le linn na tréimhse cónaithe bheith in ann seasamh ann féin, ach féadfaidh sé bheith mar chuid de thionscadal níos leithne (e.g. caibidil in úrscéal, scéal, dráma, díolaim dánta).

5. Céard a mheastar bheith ina thionscadal liteartha?

Sa ghlao seo ar iarratais áirítear ar thionscadail liteartha ficsean, filíocht, neamhfhicsean (aistí, cuimhní etc.), úrscéalta grafacha, léirmheas liteartha, litríocht bheathaisnéise/dírbheathaisnéis chomhaimseartha, scríbhneoireacht scáileáin agus téatair.

Níl téacsanna reiligiúnacha, oideachais agus acadúla san áireamh sa sainmhíniú seo (agus, dá réir, sa ghlao seo ar iarratais).

6. Cad atá le fáil?

 • Costais taistil agus chothabhála.
 • Lóistín atá roghnaithe don tréimhse cónaithe ag an eagraíocht óstach.
 • Luach saothair: €2,500 ar son dhá mhí
 • Foilsiú an téacs ar an suíomh gréasáin (aistrithe go 5 theanga).
 • Foilsiú an téacs i ndíolaim ar pár (aistrithe go 5 theanga).
 • Poiblíocht idirnáisiúnta.

8 Conas a chaithfear iarratais a dhéanamh?

Caithfidh iarrthóirí na nithe seo a leanas a chur isteach:

 • Curriculum Vitae le sonraí maidir le gairmré, foilseacháin, éachtaí etc.
 • Samplaí de shaothar a foilsíodh roimhe seo (suas le 5 leathanach A4).
 • Togra ina gcuirtear síos ar a leanas:
  • smaointe ealaíne agus tionscadal molta nó tionscadail mholta le haghaidh do shaothair liteartha le linn na tréimhse cónaithe;
  • tairbhe na tréimhse cónaithe do d’fhorbairt mar scríbhneoir;
  • do smaointe le haghaidh dhá ghníomhaíocht chomhobríocha ar a laghad le pobail áitiúla le linn na tréimhse cónaithe.
 • Fótachóip de leathanach grianghraif do phas.
 • Uimhir Cláraithe Cánacha (arna eisiúint ag na Coimisinéirí Ioncaim (Luimneach)).

9. Cad iad na critéir roghnúcháin?

Measúnófar a leanas:

 • Gairmréim liteartha an iarrthóra go dtí seo: foilseacháin, gradaim agus taithí (mar a shonraítear sa CV) (20%).
 • An caighdeán atá bainte amach ag saothair an iarrthóra go dtí seo (30%).
 • Cumas an iarrthóra, ag cur san áireamh uaillmhian, úire agus fheabhas an togra (30%).
 • An bhaint atá ag an togra le croíchuspóirí an chláir Focail Eile (féach www.otherwordsliterature.eu) (20%).

10. Cé a roghnóidh an scríbhneoir?

Painéal measúnaithe a roghnóidh an scríbhneoir. Ar an bpainéal beidh:

 • Ball d’Fhoras na Gaeilge.
 • Suas le dhá mheasúnóir sheachtracha.

11. Cén nós imeachta a leanfar?

Féadann na hiarrthóirí a n-iarratais a chur isteach a fhad leis an 1 Lúnasa ar dhá bhealach:

Focail Eile

Foras na Gaeilge

2-4 Sráid na Banríona

Béal Feirste

BT1 6ED

Is féidir leis an gCoiste Measúnaithe an glao a fhógairt ar neamhní má shocraíonn sé nach gcomhlíonann na hiarratasóirí gach coinníoll sa doiciméad seo.

12. Céard atá ag teastáil ó na scríbhneoirí a roghnófar?

Déanfaidh na scríbhneoirí roghnaithe na nithe a leanas:

 • Saothar liteartha a fhorbairt agus a chur i gcrích i nGaeilge le linn na tréimhse cónaithe.
 • Páirt a ghlacadh in dhá ghníomhaíocht chomhoibríocha ar a laghad le pobail áitiúla sna réigiúin óstacha le linn na tréimhse cónaithe, leis an aidhm grúpaí éagsúla a thabhairt níos gaire le chéile. I measc na ngníomhaíochtaí a d’fhéadfadh bheith ann tá, mar shampla, ócáidí le lucht féachana, gníomhaíochtaí le leanaí nó comhoibriú le scríbhneoir nó ealaíontóir eile.
 • Blag dátheangach (Gaeilge agus Béarla) a choinneáil ar a bpróiseas cruthaitheach agus ar a gcuid oibre.
 • Doiciméad comhaontaithe a shíniú ina sonraítear coinníollacha an deontais. Leis an doiciméad seo geallfaidh siad an tréimhse cónaithe chruthaitheach a chur i gcrích agus an tionscadal ealaíne a chur de láimh.
 • Na cearta trádála, comhaontú úsáide, aistriúchán agus scaipeadh a chlárú de réir na gcoinníollacha seo a leanas: leis an aidhm cultúr a chur chun cinn a bhaineann le fearann poiblí, cód foinse oscailte agus saor-rochtain ar eolas, beidh na cearta trádála (atáirgeadh, oiriúnú, aistriúchán, scaipeadh) maidir le Maoin Intleachtúil i bhformáid dhigiteach agus chlóite, beidh siad údaraithe faoin gceadúnas Creative Commons, comhaontaithe le gach údar; i bhformáid dhigiteach agus chlóite araon.
 • Cloí le rialúcháin inmheánacha maidir le húsáid ionad a chuirfear ar fáil dóibh (amanna, socruithe slándála, úsáid ábhair, ealaín suiteála, etc.).

13. Conas a dhéanfar íocaíochtaí?

Déanfaidh Foras na Gaeilge íocaíocht mar seo a leanas:

 • 40% nuair a bheidh an glao socraithe, tar éis do gach scríbhneoir an doiciméad comhaontaithe deontais a shíniú.
 • 60% ag deireadh na tréimhse cónaithe, tar éis an obair atá déanta a bheith curtha isteach.
 • Íocfar liúntais tar éis na tréimhse cónaithe, nuair a bheidh doiciméid speansais curtha isteach.

 14. Cad iad na coinníollacha maidir le maoin intleachtúil?

Maidir leis na saothair a dhéanfar le linn na tréimhse cónaithe, clárófar ceadúnais de réir phointe 7 (le Creative Commons i gcónaí, ach ag úsáid an chineáil ceadúnais a chomhaontófar leis an údar).

Comhaontóidh na scríbhneoirí roghnaithe go sainráite le húsáid a n-ainm – i leith chuspóirí an ghlao seo amháin – acu siúd atá freagrach as an gclár Focail Eile de réir mar a mheasann siad a bheith cuí.

Ceadaíonn rannpháirtithe Focail Eile go n-úsáidfear a n-íomhánna (grianghraif, físeáin, etc.) laistigh de réim an tionscadail, le haghaidh eolais agus bolscaireachta.

15 Comhlíontacht leis an dlí um chosaint sonraí

De réir choinníollacha an dlí um chosaint sonraí beidh sonraí a chuirfear ar fáil á gcoinneáil i mbunachar ríomhaire i seilbh Fhoras na Gaeilge agus ní úsáidfear iad ach chun eolas ar ghníomhaíochtaí cultúrtha agus ar chláir chultúrtha amháin a eisiúint. Ní chuirfear na sonraí thuasluaite, i dtosca ar bith, chuig aon tríú páirtí taobh amuigh d’eagraíochtaí comhpháirtíochta Focail Eile gan réamhchead an údair. I gcás ar bith, beidh na rannpháirtithe in ann an ceart a fheidhmiú na sonraí a rochtain, a cheartú, a chealú agus cur ina n-éadan trí scríobh chuig oifigigh Fhoras na Gaeilge, 2-4 Sráid na Banríona, Béal Feirste, BT1 6ED.

16. Cad atá i gceist le comhaontú leis na coinníollacha?

Má ghlactar páirt sa ghlao seo cuirtear in iúl go nglactar leis na coinníollacha go léir a shonraítear sa doiciméad seo. Ar an gcaoi chéanna, níl dul thar bhreith an phainéil measúnaithe agus níl sin faoi réir achomhairc. Maidir le gach ní nach mbeartaítear sa doiciméad seo, tá an t-údarás dlíthiúil ag Foras na Gaeilge an cinneadh deiridh a dhéanamh.

 1. Cén áit is féidir liom tuilleadh eolais a fháil?