en fy eu mk sl ga

Focail Eile

2017-02-06 15:00 —

Glao ar iarratais le haghaidh socrúchán cruthaitheach liteartha 8 seachtaine i samhraidh 2017 sa Mhacadóin do scríbheneoirí Gaeilge.

Glao ar iarratais le haghaidh socrúchán cruthaitheach liteartha 8 seachtaine i samhraidh 2017 sa Mhacadóin do scríbhneoirí Gaeilge.

1. Cad é Focail Eile?

Is clár comhpháirtíochta é Focail Eile idir eagraíochtaí cultúrtha/teanga i réigiúin Eorpacha a bhfuil sé d’aidhm aige líonra de shocrúcháin chruthaitheacha a chruthú do scríbhneoirí Eorpacha i mionteangacha agus teangacha mionlaigh. Gach bliain roghnóidh gach eagraíocht chomhpháirtíochta dhá scríbhneoir le haghaidh socrúchán liteartha in dhá réigiún eile san Eoraip. Chomh maith leis sin cuirfidh gach réigiún fáilte roimh dhá scríbhneoir ó réigiúin eile. Aistreofar na saothair a scríobhfar le linn na socrúchán liteartha go teangacha na bpobal atá páirteach agus go Béarla, agus foilseofar iad ar shuíomh gréasáin Focail Eile agus ar pár.

Is iad na réigiúin atá páirteach Éire, an Mhacadóin, an tSlóivéin, An Fhreaslainn agus Tír na mBascach.

2. Cad iad cuspóirí Focail Eile?

 • Cuidiú an litríocht a scríobhtar i mionteangacha agus i dteangacha mionlaigh a chur in iúl níos faide i gcéin.
 • Béim a chur ar thábhacht na héagsúlachta teanga.
 • Solas a chaitheamh ar an bpróiseas cruthaitheachta liteartha.
 • Aird a tharraingt ar théamaí sóisialta, saincheisteanna agus grúpaí sóisialta a bhaineann le mionteangacha.
 • An comhoibriú a chur chun cinn idir scríbhneoirí agus ealaíontóirí i litríocht i mionteangacha agus i dteangacha mionlaigh. 
 • Deis a thabhairt do scríbhneoirí tairbhe a bhaint as socrúchán liteartha le cuidiú leo forbairt ina ngairm liteartha.

3. Cad iad na spriocdhátaí?

Is é an spriocdháta le hiarratais a chur isteach 5 p.m. an 16 Feabhra 2017.

Beidh an socrúchán liteartha ar siúl idir Bealtaine agus Iúil 2017 (tá na dátaí le cinntiú).

Ainmneoidh Foras na Gaeilge aon iarrthóir rathúil amháin ó Éirinn de thoradh ar an nglao seo ar iarratais.

4. Cad iad na coinníollacha nach mór d’iarrthóirí a chomhlíonadh le bheith roghnaithe?

Tá tionscadal liteartha le bheith scríofa i nGaeilge, ina mbeidh téacs a bheadh aon duine amháin in ann a scríobh laistigh de 8 seachtaine. Tabhair faoi deara, caithfidh ardchaighdeán Gaeilge idir scríofa agus labhartha a bheith ag iarrthóirí.

Caithfidh an saothar a chruthófar le linn an tsocrúcháin liteartha a bheith in ann seasamh ann féin, ach féadfaidh sé a bheith mar chuid de thionscadal níos leithne (e.g. caibidil in úrscéal, scéal, dráma, díolaim dánta).

5. Cad é a mheastar a bheith ina thionscadal liteartha?

Sa ghlao seo ar iarratais áirítear ar thionscadail liteartha ficsean, filíocht, neamhfhicsean (aistí, cuimhní etc.), úrscéalta grafacha, léirmheas liteartha, litríocht bheathaisnéise/dírbheathaisnéise chomhaimseartha, scríbhneoireacht scáileáin agus téatair.

Níl téacsanna reiligiúnacha, oideachais agus acadúla san áireamh sa sainmhíniú seo (agus, dá réir, sa ghlao seo ar iarratais).

6. Cad é atá le fáil?

 • Liúntas cothabhála €30 sa lá ar feadh an tsocrúcháin liteartha, suas le €1,800.
 • Luach saothair  €2,500 (40% roimh ré agus 60% ag deireadh an tsocrúcháin).
 • Costais taistil, ar bhonn admhálacha.
 • Lóistín atá roghnaithe don socrúchán liteartha ag an eagraíocht óstach.
 • Foilsiú an téacs ar shuíomh gréasáin Focail Eile (aistrithe go 5 theanga).
 • Foilsiú an téacs i ndíolaim ar pár (aistrithe go 5 theanga).
 • Poiblíocht idirnáisiúnta.

8. Conas a chaithfear iarratais a dhéanamh?

Caithfidh iarrthóirí na nithe seo a leanas a chur isteach:

 • Curriculum vitae le sonraí maidir le gairmré, foilseacháin, éachtaí etc.
 • Samplaí de shaothar (suas le 5 leathanach A4).
 • Cur síos ar thionscadal liteartha molta le cur i gcrích le linn an tsocrúcháin liteartha.
 • Smaointe maidir le dhá ghníomhaíocht chomhoibríocha (ar a laghad) le pobail áitiúla le linn an tsocrúcháin liteartha.
 • Cur síos ar thairbhe an tsocrúcháin liteartha do d’fhorbairt mar scríbhneoir.
 • Fótachóip de leathanach grianghraif do phas.
 • Uimhir cláraithe cánach (arna eisiúint ag na Coimisinéirí Ioncaim i Luimneach).

9. Cad iad na critéir roghnúcháin?

Déanfar iarratais a mheasúnú de réir na gcritéar seo a leanas:

 1. Gairmréim liteartha an iarrthóra mar a shonraítear sa CV maidir le foilseacháin, gradaim agus taithí (20%).
 2. Caighdeán shaothar an iarrthóra sa sampla saothair i dtuairim an choiste measúnaithe (25%).
 3. Uaillmhian, úire, feabhas agus indéantacht an tionscadail liteartha agus na ngníomhaíochtaí comhoibríocha i dtuairim an choiste measúnaithe (25%).
 4. Tairbhe an tsocrúcháin d’fhorbairt an iarrthóra mar scríbhneoir i dtuairim an choiste measúnaithe (30%).

10. Cé a roghnóidh an scríbhneoir?

Painéal measúnaithe a roghnóidh an scríbhneoir nó na scríbhneoirí. Is féidir scríbhneoir amháin nó níos mó ná scríbhneoir amháin a roghnú. Ar an bpainéal beidh:

 • Oifigigh de chuid Fhoras na Gaeilge.
 • Suas le dhá mheasúnóir sheachtracha.

11. Cén nós imeachta a leanfar?

Féadann na hiarrthóirí a n-iarratais a chur isteach a fhad le 5 p.m. an 16 Feabhra 2017 ar dhá bhealach:

Focail Eile

Foras na Gaeilge

2-4 Sráid na Banríona

Béal Feirste

BT1 6ED

Is féidir leis an gcoiste measúnaithe an glao a fhógairt ar neamhní má shocraíonn sé nach gcomhlíonann na hiarratasóirí gach coinníoll sa doiciméad seo.

12. Cad é atá ag teastáil ó na scríbhneoirí a roghnófar?

Déanfaidh na scríbhneoirí roghnaithe na nithe a leanas:

 • Saothar liteartha a fhorbairt agus a chur i gcrích i nGaeilge le linn an tsocrúcháin liteartha.
 • Páirt a ghlacadh in dhá ghníomhaíocht chomhoibríocha ar a laghad le pobail áitiúla sna réigiúin óstacha le linn an tsocrúcháin liteartha, leis an aidhm grúpaí éagsúla a thabhairt níos gaire le chéile. I measc na ngníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith ann tá, mar shampla, ócáidí le lucht féachana, gníomhaíochtaí le leanaí nó comhoibriú le scríbhneoir nó ealaíontóir eile.
 • Blag dátheangach (Gaeilge agus Béarla) a choinneáil ar a bpróiseas cruthaitheach agus ar a gcuid oibre.
 • Doiciméad comhaontaithe a shíniú ina sonraítear coinníollacha an deontais. Leis an doiciméad seo geallfaidh siad an socrúchán liteartha a chur i gcrích agus an tionscadal ealaíne (saothar liteartha agus gníomhaíochtaí comhoibríocha) a chur de láimh.
 • Na cearta trádála a bhaineann le comhaontú úsáide, aistriúchán agus scaipeadh a chlárú de réir na gcoinníollacha seo a leanas: leis an aidhm cultúr a chur chun cinn a bhaineann le fearann poiblí, cód foinse oscailte agus saor-rochtain ar eolas, beidh na cearta trádála (atáirgeadh, oiriúnú, aistriúchán, scaipeadh) maidir le maoin intleachtúil i bhformáid dhigiteach agus chlóite, beidh siad údaraithe faoin gceadúnas Creative Commons, comhaontaithe le gach údar; i bhformáid dhigiteach agus chlóite araon.
 • Cloí le rialúcháin inmheánacha maidir le húsáid ionad a chuirfear ar fáil dóibh (amanna, socruithe slándála, úsáid ábhair, ealaín suiteála, etc.).

13. Conas a dhéanfar íocaíochtaí?

Déanfaidh Foras na Gaeilge íocaíocht mar seo a leanas:

 • Íocfar an liúntas cothabhála (suas le €1,800) agus 40% den luach saothair (€1,000) nuair a bheidh an glao socraithe, tar éis don scríbhneoir an doiciméad comhaontaithe deontais a shíniú.
 • Íocfar 60% den luach saothair (€1,500) ag deireadh an tsocrúcháin liteartha má tá gach coinníoll comhlíonta chun shástacht Fhoras na Gaeilge.
 • Íocfar costais taistil tar éis an tsocrúcháin, nuair a bheidh doiciméid speansais (admhálacha etc.) curtha isteach chun shástacht Fhoras na Gaeilge.

14. Cad iad na coinníollacha maidir le maoin intleachtúil?

Maidir leis na saothair a dhéanfar le linn na tréimhse cónaithe, clárófar ceadúnais de réir phointe 7 (le Creative Commons i gcónaí, ach ag úsáid an chineáil ceadúnais a chomhaontófar leis an údar).

Comhaontóidh scríbhneoirí roghnaithe go sainráite le húsáid a n-ainm – i leith chuspóirí an ghlao seo amháin – acu siúd atá freagrach as an gclár Focail Eile de réir mar a mheasann siad a bheith cuí.

Ceadaíonn rannpháirtithe Focail Eile go n-úsáidfear a n-íomhánna (grianghraif, físeáin, etc.) laistigh de réim an tionscadail, le haghaidh eolais agus bolscaireachta.

15. Comhlíonadh an dlí um chosaint sonraí

De réir choinníollacha an dlí um chosaint sonraí beidh sonraí a chuirfear ar fáil á gcoinneáil i mbunachar ríomhaire i seilbh Fhoras na Gaeilge agus ní úsáidfear iad ach chun eolas ar ghníomhaíochtaí cultúrtha agus ar chláir chultúrtha amháin a eisiúint. Ní chuirfear na sonraí thuasluaite, i dtosca ar bith, chuig aon tríú páirtí taobh amuigh d’eagraíochtaí comhpháirtíochta Focail Eile gan réamhchead an údair. I gcás ar bith, beidh na rannpháirtithe in ann an ceart a fheidhmiú na sonraí a rochtain, a cheartú, a chealú agus cur ina n-éadan trí scríobh chuig oifigigh Fhoras na Gaeilge, 2-4 Sráid na Banríona, Béal Feirste, BT1 6ED.

16. Cad é atá i gceist le comhaontú leis na coinníollacha?

Má ghlacann tú páirt sa ghlao seo cuireann tú in iúl go nglacann tú leis na coinníollacha go léir a shonraítear sa doiciméad seo. Ar an gcaoi chéanna níl dul thar bhreith an phainéil measúnaithe agus níl sin faoi réir achomhairc. Maidir le gach ní nach mbeartaítear sa doi

ciméad seo, tá an t-údarás dlíthiúil ag Foras na Gaeilge an cinneadh deiridh a dhéanamh.

 1. Cén áit is féidir liom tuilleadh eolais a fháil?